Regulamin

572 424 227
Rеgulаmіn Liqui Moly Serwis Booking

§1
Informacje ogólne
1. Serwis stanowi platformę informatyczną, skierowaną do podmiotów zainteresowanych promowaniem sprzedaży swoich usług związanych z szeroko rozumianą motoryzacją, a także do osób będących nabywcami ww. towarów lub usług a także zainteresowanych ich nabyciem.
2. Serwis stanowi wyłączną własność Operatora, z zastrzeżeniem § 7 poniżej.
3. Operator udostępnia Użytkownikom adres e-mail biurolm@liqui-moly.pl przeznaczony do kontaktów z nim, za pomocą którego Użytkownicy mogą kierować do Operatora wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje związane z korzystaniem lub funkcjonowaniem Serwisu.
4. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Operatorem, oznacza to wysłanie wiadomości za pomocą e-mail, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, chyba że inna forma kontaktu z Operatorem została zastrzeżona postanowieniami Regulaminu lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne dla Użytkowników samochodów
6. Korzystanie z uѕług Serwisu przez Właścicieli autoserwisów jest bеzрłаtnе.
7. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień.
8. Logo i nazwa Serwisu są dobrami prawnie chronionymi i przysługują Operatorowi; jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Serwisu bez zgody Operatora, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.
9. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Serwisu i innych treści w nim umieszczonych przez Operatora, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) a także do wyglądu Serwisu, jako całości, przysługują wyłącznie Operatorowi lub innym podmiotom, od których Operator uzyskał stosowną licencję na korzystanie z utworów. W związku z powyższym, jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów Serwisu, a także wyglądu Serwisu, jako całości, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, bez wyraźnej pisemnej zgody Operatora lub odpowiednich osób trzecich, stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich Operatora lub osób trzecich.
10. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Operatora lub osób trzecich.
§2
Warunki techniczne korzystania z Serwisu
1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:
a. połączenie z siecią Internet;
b. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
c. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
d. w celu dokonania Rejestracji w Serwisie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
2. Operator wyraźnie zastrzega, iż kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc.
3. Zabronione jest w szczególności umieszczanie w Serwisie materiałów, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa autorskie lub prawa ochronne na znakach towarowych.
4. Każdy Użytkownik jest proszony o niezwłoczne powiadamianie Operatora o przypadkach umieszczenia w Serwisie treści o charakterze bezprawnym. W tym celu należy wysłać za pomocą formularza kontaktowego, o którym mowa w § 3 ust 3, wiadomość z odpowiednią informacją, zawierającą link do podstrony Serwisu, na której znajdują się bezprawne dane lub inne wskazówki umożliwiające Operatorowi zlokalizowanie umiejscowienia w Serwisie bezprawnych danych.
§3

Zawarcie umowy o korzystanie z Serwisu – Rejestracja
1. Operator umożliwia za pośrednictwem Serwisu zawarcie z nim umowy na korzystanie z usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do poszczególnych funkcjonalności Serwisu, dostępnych dla Kierowców oraz Właścicieli autoserwisów nieodpłatnie.
2. Zawarcie umowy następuje z chwilą zakończenia przez Użytkownika Rejestracji.
3. Użytkownik będący konsumentem, w szczególności Użytkownik samochodu, wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Operatora niezwłocznie po zawarciu umowy, jak również wykonanie usługi w pełni, polegających w szczególności na dostarczaniu takiemu Użytkownikowi treści cyfrowych zamieszczonych w Serwisie, w tym udostępnianiu zasobów Serwisu celem dodawania przez takiego Użytkownika komentarzy, ocen, prowadzenia wirtualnej książki serwisowej oraz spisu napraw, umieszczania w Serwisie i modyfikowania swoich danych, korzystania z usługi umawiania napraw online. W związku z tym Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej z Operatorem umowy w terminie 14 dni, jednakże ma on prawo jej rozwiązania w każdym czasie.
4. W celu dokonania Rejestracji podmiot zainteresowany korzystaniem z usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu, zobowiązany jest podać adres email, zdefiniować własne hasło dostępowe do Serwisu.
5. Proces rejestracji zostaje zakończony po poprawnym wybraniu pola „Logowanie/Rejestracja” w formularzu logowania/rejestracji.

§4

Usługi dostępne dla Użytkowników Samochodów
1. Każdy Użytkownik samochodu, który dokonał Rejestracji może na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, po zalogowaniu do Serwisu przy pomocy loginu (adres email podany podczas Rejestracji) oraz hasła (ustalone podczas Rejestracji) korzystać z następujących usług:

а. przeglądanie udostępnionych przez Operatora w Serwisie danych,
b. dodawanie komentarzy do wybranych przez Operatora danych zgromadzonych w Serwisie, przy czym jeżeli komentarz dotyczy usług świadczonych przez danego Właściciela autoserwisu, Użytownik samochodu jest uprawniony dodać komentarz wyłącznie w przypadku uprzedniego skorzystania przez niego z usług tego Właściciela autoserwisu,
с. prowadzenie wirtualnej książki serwisowej własnych pojazdów,
d. prowadzenie wirtualnego spisu napraw i kontrolowanie na bieżąco stanu własnych pojazdów zgodnie z danymi wprowadzonymi do Serwisu,
е. ocenianie jakości usług świadczonych przez Właścicieli autoserwisów, przy czym jeżeli ocena dotyczy usług świadczonych przez danego Właściciela autoserwisu, Użytkownik samochodu jest uprawniony dokonać oceny wyłącznie w przypadku uprzedniego skorzystania przez niego z usług tego Właściciela autoserwisu,
f. umieszczanie w ramach Profilu, usuwanie i zmienianie danych dotyczących Użytkownika samochodu.
7. Użytkownik samochodu, o którym mowa jest w ust. 1 niniejszego paragrafu Regulaminu, o ile posiada telefon komórkowy z funkcją SMS, może skorzystać z usługi umawiania napraw online u Właścicieli autoserwisów, którzy są objęci tą usługą w ramach Serwisu (na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem). Skorzystanie z tej usługi, zgodnie z jej nazwą, umożliwia ww. Użytkownika samochodu umówienie się na wizytę w określonej dacie u danego Właściciela autoserwisu. Użytkownik samochodu, aby skorzystać z usługi umawiania napraw online powinien:
a).odwiedzić na witrynie Serwisu podstronę, na której prezentowane są dane Właściciela autoserwisu, który jest objęty ww. usługą, i z którego usług zamierza skorzystać Użytkownik samochodu,
b).wybrać dogodny dla siebie termin wizyty u wybranego Właściciela autoserwisu,
c).О іlе орсја tа јеѕt dоѕtęрnа dlа dаnеgо аutоѕеrwіѕu, wypełnić formularz, w którym należy podać następujące dane (imię i nazwisko Użytkownika samochodu; numer telefonu komórkowego Użytkownika samochodu; adres email Użytkownika samochodu; wskazanie naprawy, jakiej zamierza dokonać Użytkownik samochodu; wskazanie marki i (opcjonalnie) modelu samochodu Użytkownika samochodu, który ma być objęty naprawą). Użytkownik samochodu wyraża swą zgodę na przekazanie przez Operatora powyższych danych Właścicielowi autoserwisu, który został wybrany przez Użytkownika samochodu. Jeżeli Użytkownik samochodu jest zalogowany w Serwisie i podał powyższe dane wcześniej na swoim profilu, nie będą one ponownie wymagane.
d). zaznaczyć pole “Z zasadami pracy platform zapoznałem się i akceptuję”, co jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§5
Usługi dla Właścicieli autoserwisów

1. W szczególności Właściciel autoserwisu może korzystać z nieodpłatnej usługi świadczonej przez Operatora, polegającej na umożliwieniu zarejestrowanym Kierowcom umawiania napraw online u danego Właściciela autoserwisu, którzy jest objęty tą usługą w ramach Serwisu.
2. Korzystanie z usług przez Usługodawcę w żaden sposób nie uprawniania go, poza przypadkami wynikającymi z przepisów prawa, do żądania od Operatora usuwania lub moderowania zamieszczonych w Serwisie komentarzy i opinii Użytkowników o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

2. Właściciel autoserwisu, może edytować treść Wizytówki Właściciela autoserwisu (wysyłając wiadomość do Operatora), która zawiera wybrane dane rejestrowe lub ewidencyjne odnoszące się do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Operator jest uprawniony, choć nie jest zobowiązany, edytować Wizytówkę Właściciela autoserwisu celem zapewnienia, iż zawiera ona aktualne dane rejestrowe lub ewidencyjne Właściciela autoserwisu. W uzasadnionych przypadkach Operator jest uprawniony usunąć Wizytówkę Właściciela autoserwisu z Serwisu w trybie natychmiastowym albo za uprzednim powiadomieniem, według decyzji Operatora.

§6

Treści Własne
1. Umieszczając w Serwisie Treści Własne, które stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, Użytkownik oświadcza, że stworzył je samodzielnie i/lub przysługuje mu do nich pełnia majątkowych praw autorskich lub uzyskał od podmiotu, któremu te prawa przysługują upoważnienie do umieszczenia Treści Własnych w Serwisie, w co najmniej takim zakresie, by zgodnie z prawem Użytkownik mógł udzielić Operatorowi licencji na korzystanie z Treści Własnych, o której mowa w ustępie kolejnym.
2. Umieszczając w Serwisie Treści Własne Użytkownik udziela Operatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na:
a. korzystanie z Własnych Treści w celu wyświetlania ich w ramach Serwisu w taki sposób, by każdy, w dowolnie wybranym czasie, mógł mieć do nich dostęp, za pośrednictwem sieci Internet lub innej sieci służącej do przesyła danych odpłatnie lub nieodpłatnie, według swobodnego wyboru Operatora;
b. dokonywanie modyfikacji Treści Własnych w takim zakresie, by umożliwić ich prawidłowe wyświetlanie w ramach Serwisu, a także w celu dokonania korekty oczywistych błędów lub omyłek pisarskich, stylistycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych.
3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za Treści Własne umieszczane przez niego w Serwisie.
4. Każdy podmiot, według którego oceny Własne Treści umieszczone w Serwisie są bezprawne, w tym w szczególności naruszają jego prawa, może zawiadomić o tym fakcie Operatora.
5. W przypadku otrzymania przez Operatora informacji o bezprawności treści zamieszczonych w Serwisie, w tym w szczególności ocen lub komentarzy dotyczących usług świadczonych przez Właściciela autoserwisu, Operator dokona weryfikacji wiarygodności takiej informacji. W tym celu i w trybie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 1422) na adres email wskazany przez Użytkownika, który zamieścił w Serwisie sporne treści, Operator prześle zawiadomienie o zamiarze uniemożliwienia dostępu do treści w związku z otrzymaniem informacji o ich bezprawności wraz z wezwaniem do wykazania, że Użytkownik, który umieścił sporne treści w Serwisie rzeczywiście korzystał z usług Właściciela autoserwisu, którego dotyczy zamieszczona w Serwisie treść lub do złożenia oświadczenia o zgodności zamieszczonych treści ze stanem faktycznym. W braku odpowiedzi na zawiadomienie lub w braku wykonania żądania Operatora objętego zawiadomieniem w całości lub w części, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia jego przesłania na ww. adres email, dostęp do spornych treści zostanie uniemożliwiony.

§7
Ochrona Danych Osobowych
1. Operator jest administratorem danych osobowych Użytkowników oraz Właścicieli autoserwisów będących osobami fizycznymi. Podanie danych osobowych , ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w w celu świadczenia usługi za pomocą Serwisu.
2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w naszej Polityce Prywatności.
§8

Pliki cookies i logi serwera
1. Operator gromadzi informacje o adresach IP urządzeń, które łączą się z witryną znajdującą się pod adresem www.liquimolyserwisbooking.pl. Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania Serwisu. W oparciu o te dane budowane są np. statystyki odwiedzin.
2. Informacje o numerach IP wykorzystywane są także w celach technicznych.
3. Niektóre obszary Serwisu wykorzystują cookies – pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.
4. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Polityce plików cookies.

§9

Rozwiązanie umowy
1. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem może zostać przez Użytkownika rozwiązana w każdej chwili, poprzez złożenie żądania usunięcia Profilu.
2. Rozwiązanie umowy nie zobowiązuje Operatora do usunięcia Wizytówki danego Właściciela autoserwisu, która zawiera wybrane dane rejestrowe lub ewidencyjne takiego przedsiębiorcy, które są dostępne publicznie w rejestrach urzędowych, w szczególności KRS oraz CEiDG.
3. W przypadku rozwiązania umowy, Użytkownik traci możliwość dostępu do usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu.
4. W związku z tym, że umowa zawierana pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem będącym konsumentem obejmuje swym przedmiotem dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jak również mając na uwadze, że spełnianie świadczenia przez Operatora lub wykonanie usługi następuje przed upływem terminu do odstąpienia przez wyżej wspomnianego Użytkownika od przedmiotowej umowy i po poinformowaniu go o tym, Użytkownik taki nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.

§10

Reklamacje
1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
2. Reklamacje należy składać za pomocą e-mail, o którym mowa w §1 ust. 3, lub listownie na adres Operatora.
3. Operator rozpatrzy i udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Składając reklamację na adres email biurolm@liqui-moly.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Operatora w formie wiadomości email.
4. W przypadku reklamacji pisemnych, odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w pisemnej reklamacji.
5. Jeżeli Operator nie rozpatrzy reklamacji zgodnie z oczekiwaniami Użytkownika samochodu, Użytkownik samochodu może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu, Użytkownik samochodu może według swojego wyboru w szczególności:
a. zwrócić się z wnioskiem do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie bezpłatnego postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
b. zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej,
c. zwrócić się po bezpłatną poradę do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, który w imieniu Użytkownika samochodu może wystąpić do Operatora w celu ugodowego zakończenia sporu lub na rzecz Użytkownika samochodu wytoczyć powództwo przeciwko Operatorowi.
6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika samochodu z określonych w pkt a) – c) powyżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej i powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, a także organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.
7. Reklamacje za wykonane usługi przez autoserwis prosimy kierować bezpośrednio do danego Właściciela autoserwisu.

§11
Zmiany w Regulaminie
1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian treści postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2-3 niniejszego paragrafu.
2. Wobec Użytkowników będących Właścicielami autoserwisów zmiany treści postanowień Regulaminu stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak niż 7 (siedem) dni od dnia udostępnienia w Serwisie (w zakładce regulamin), zmienionej wersji Regulaminu.
3. Wobec Użytkowników niebędących Właścicielami autoserwisów zmiany treści postanowień Regulaminu stają się skuteczne od dnia akceptacji przez takich Użytkowników przedmiotowych zmian Regulaminu, w toku:
– logowania się przez ww. Użytkownika do „Książki napraw samochodu online”;
– dodawania przez ww. Użytkownika opinii o danym warsztacie.
§12

Definicje
Użytym w niniejszym Regulaminie określeniom przypisano szczególne znaczenie:
1.Operator – „liquimolyserwisbooking” działający w ramach spółki Liqui Moly Polska Sp. z o.o Oddział w Polsce ul. Janka Muzykanta 60, NІР: 5222623299, RЕGОN:017379302, КRЅ: 0000065196.
2. Serwis – zorganizowana platforma informatyczna podłączona do sieci Internet, stworzona i prowadzona przez Operatora pod domeną www.liquimolyserwisbooking , umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z zasobów platformy i wprowadzanie własnych danych na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady i warunki funkcjonowania Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników, prawa i obowiązki Operatora oraz wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część.
4. Użytkownik – każdy podmiot, który dokonał Rejestracji w Serwisie lub w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, w przypadku osób fizycznych – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a w przypadku osób posiadających częściową zdolność do czynności prawnych, posiadająca zgodę kuratora.
5. Właściciel autoserwisu – Użytkownik, niebędący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, który korzysta z Serwisu w sposób związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
6. Użytkownik samochodu – Użytkownik, który dokonał Rejestracji w Serwisie i korzysta z Serwisu w sposób niezwiązany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
7. Profil – miejsce w Serwisie dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu w Serwisie, z którego Użytkownik może wprowadzać, modyfikować i usuwać swoje dane; Profil nie obejmuje Wizytówki Właściciela autoserwisu.
8. Rejestracja – proces rejestracji w Serwisie.
9. Własne Treści – dane wprowadzane do Serwisu przez Użytkowników.
10. Podstrona autoserwisu – informacja wyświetlana w Serwisie przez Operatora, zawierająca wybrane dane rejestrowe lub ewidencyjne Właściciela autoserwisu, w tym jego dane adresowe, a także zakres świadczonych usług, stworzona przez Operatora albo Użytkownika Serwisu, w tym Właściciela autoserwisu. Wizytówka Właściciela autoserwisu może obejmować dane, w tym informacje adresowe, dotyczące wszystkich miejsc, w którym Właściciel autoserwisu prowadzi swoją działalność gospodarczą.
11. Zlесеnіе – zаmówіеnіе рrzеz Użуtkоwnіkа wіzуtу w dаnуm аutоѕеrwіѕіе рорrzеz fоrmulаrz umаwіаnіа wіzуt оn-lіnе рrzуріѕаnу dо tеgо аutоwаrѕztаtu lub рoprzez fоrmulаrz umаwіаnia wizyty poprzez telefon.
12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)